Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. XLned: Lakahraun EHF zal betaalovereenkomsten van klanten beheren, voor diensten die door EIS Management, Inc. worden geleverd.
 2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met XLned.
 3. Dienst: het tegen betaling voor een bepaalde periode aan Klant verschaffen van toegang tot het wereldwijde Usenet netwerk en het kunnen opvragen en plaatsen van berichten ("postings") op dit netwerk.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen XLned en Klant, inclusief deze Algemene Voorwaarden indien van toepassing, krachtens welke XLned de Dienst zal leveren aan Klant.
 5. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 6. Website: www.xlned.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van XLned zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is Klant echter pas gebonden aan deze Algemene Voorwaarden als hij tijdig voor of bij het sluiten van de overeenkomst op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is gewezen en de geldigheid heeft aanvaard.
 3. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor XLned alleen bindend indien en voor zover deze door XLned uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Prijzen en aanbiedingen

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 3. Aanbiedingen van XLned zijn geldig voor de op de Website aangegeven termijn.

Artikel 4. Overeenkomst / Levering van de Dienst

 1. De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van XLned en het voldoen aan de daarbij door XLned gestelde voorwaarden.
 2. XLned bevestigt altijd onverwijld per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door XLned is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
 3. De inhoud van de door XLned aan Klant gestuurde bevestigingsmail is bindend voor wat betreft de eigenschappen van de Dienst (zoals duur, snelheid, mogelijkheden) en de prijs daarvan.
 4. Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Klant het recht de Overeenkomst met XLned binnen 7 werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, te ontbinden en een terugbetaling aan te vragen. Dit recht komt echter te vervallen wanneer Klant in die periode reeds gebruik heeft gemaakt van de Dienst.
 5. De Dienst wordt gebruikt middels een account voor Klant dat wordt geactiveerd na de ontvangst van de door hem aan XLned gedane betaling. De snelheid van het toesturen van de accountgegevens is afhankelijk van de door Klant gekozen betaalmethode.
 6. XLned is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

Artikel 5. Gedragsregels

 1. Klant onthoudt zich van het via de Dienst aanbieden en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van IJslands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat
  a) smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is,
  b) kinderpornografisch is,
  c) inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht,
  d) een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,
  e) hyperlinks, torrents, NZB-bestanden of vergelijkbare informatie bevat waarvan Klant weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
  f) ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of
  g) kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 2. Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van XLned. Het is Klant verboden processen of programma's (zoals downloadversnellers of automatische postingprogramma's) te gebruiken waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks XLned, overige Klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 3. Indien XLned het vermoeden krijgt dat Klant zich schuldig maakt aan schending van het bovenstaande, of op enigerlei wijze in strijd handelt met toepasselijke wetgeving, is XLned gerechtigd elke maatregel te nemen die zij passend acht om daaraan een einde te maken. Tevens is XLned gerechtigd om bij onmiskenbaar juiste klachten van derden persoonsgegevens van Klant aan deze derden beschikbaar te stellen. XLned zal Klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 4. Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 5. Het is Klant toegestaande door XLned verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden binnen de directe familie- of vriendenkring over te dragen. Iedere handeling die onder de aan Klant verschafte gebruikersnaam plaatsvindt, wordt echter geacht onder verantwoordelijkheid en toezicht van Klant te geschieden. De Klant is te allen tijde aansprakelijk voor iedere onder zijn account verrichte handeling.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 1. Klant dient de eerste betaling aan XLned volgens de in de bestelprocedure op de Website gegeven methoden te voldoen. Andere betaalmogelijkheden zijn niet mogelijk.
 2. XLned stelt pas een account beschikbaar nadat de volledige betaling is ontvangen. Indien de betaling wordt geweigerd of niet heeft plaatsgevonden stuurt XLned Klant een declaratie (herinnering) met een betalingstermijn van 7 dagen. Indien daarna geen betaling is ontvangen, zal het account worden opgeheven en de Overeenkomst worden ontbonden. Klant dient dan een nieuwe aanvraag te doen.
 3. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 7. Onderhoud en buitengebruikstelling van de Dienst

 1. XLned zal zich naar behoren inspannen de Dienst te leveren gedurende de overeengekomen periode, maar geeft uitdrukkelijk geen garanties over de beschikbaarheid van de Dienst. Beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst zijn in sterke mate afhankelijk van zaken die buiten de invloedssfeer van XLned zijn (netwerk van Klant of diens provider, tijdstip van gebruik en dergelijke). De aangegeven retentieperiode is indicatief en kan op elk moment wijzigen als externe omstandigheden daar aanleiding toe geven.
 2. XLned heeft het recht om de Dienst of een gedeelte daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. XLned zal zich inspannen om een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en om Klant daarvan op de hoogte te stellen via de Website. XLned is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 3. XLned heeft het recht Klant de toegang tot de Dienst (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk te ontzeggen en de Dienst buiten gebruik te stellen indien Klant zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt. XLned kan echter geen beroep doen op dit recht als de niet-nakoming dit niet rechtvaardigt.
 4. XLned kan dit recht pas uitoefenen nadat Klant in gebreke is gesteld of nadat XLned Klant heeft gewaarschuwd krachtens een bepaling uit deze Overeenkomst die haar het recht van buitengebruikstelling geeft. Gehele of gedeeltelijke buitengebruikstelling zonder dergelijke mededeling is alleen mogelijk in zeer dringende gevallen. XLned zal Klant dan zo snel mogelijk achteraf informeren over de buitengebruikstelling en de reden daarvoor.
 5. Tot hernieuwde ingebruikneming wordt weer overgegaan indien Klant binnen een door XLned te melden redelijke termijn zijn verplichtingen (weer) nakomt. Bij sommige vormen van buitengebruikstelling kan voor hernieuwde ingebruikneming een bedrag aan heraansluitingskosten verschuldigd zijn.

Artikel 8. Reseller activiteiten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen ("Resellen") van diensten van XLned door Klant aan haar klanten in de vorm van het ter beschikking stellen van een Usenetaccount, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Klant handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens XLned overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van XLned is.
 3. Klant is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de bevestigingsmail aangegeven grenzen van XLned.
 4. Klant dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als XLned Klant oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). XLned kan verlangen dat Klant bewijs hiervan overlegt.
 5. XLned zal uitsluitend via Klant contact zoeken met klanten van Klant, tenzij XLned een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Klant toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.
 6. Klant is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo's of tekens van XLned te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van XLned voor werving van klanten door Klant. Klant mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van XLned.
 7. Klant is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of Netwerken van XLned. Klant vrijwaart XLned van alle aanspraken van derden met betrekking tot haar klanten. Voorts ontslaat wanbetaling door klanten van Klant Klant niet van haar verplichting tot tijdige betaling aan XLned.
 8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant verkrijgt XLned het recht om klanten van Klant te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid XLned

 1. De totale aansprakelijkheid van XLned jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de bedongen prijs van de op dat moment lopende periode (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 100 Euro.
 2. Aansprakelijkheid van XLned jegens Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten het in artikel 9.1 genoemde geval rust op XLned jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 9.1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van XLned.
 4. De aansprakelijkheid van XLned jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant XLned onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en XLned ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat XLned in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij XLned meldt.
 6. Klant vrijwaart XLned voor alle aanspraken van derden in verband met het gebruik van de Dienst door klant. Daaronder vallen mede maar niet uitsluitend aanspraken van auteursrechthebbenden betreffende schendingen van hun rechten door Klant.
 7. In geval van overmacht is XLned niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 10. Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de in de door XLned aan Klant gestuurde bevestigingsmail genoemde termijn. Indien niet anders is overeengekomen zal de Overeenkomst niet stilzwijgend worden verlengd, maar automatisch beëindigd worden bij het aflopen van de in de bevestigingsmail genoemde periode.
 2. XLned zal Klant geruime tijd voor het aflopen van de overeengekomen periode Klant per e-mail een nieuw aanbod doen voor het verlengen van de Overeenkomst. Indien het aanbod wordt geweigerd, of daar niet voor het aflopen van de periode op wordt gereageerd, zal het account van Klant worden opgeheven na het aflopen van de overeengekomen periode.
 3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is XLned gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Klant op te heffen. XLned is niet verplicht in dat geval Klant een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 4. Door XLned opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. XLned is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gebreke heeft gesteld behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.
 5. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft XLned het recht de uitvoering van alle met de betrokken Klant gesloten overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van XLned op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 11. Klachten

 1. Indien de Dienst niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen bekwame tijd na ontdekking hiervan XLned in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van XLned.
 2. XLned zal binnen 30 dagen reageren op de klacht door Klant.
 3. Indien XLned de klacht gegrond acht, zal XLned trachten de klacht van Klant te verhelpen.
 4. Een klacht schort verplichtingen van Klant niet op.

Artikel 12. Slotbepalingen

 1. Op de overeenkomst is IJslands recht van toepassing.
 2. Voor zover door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde IJslands rechter.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 5. Bij elektronische communicatie met XLned geldt de door XLned ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Klant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

Contact details

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail ([email protected]) contact met ons op.

Adresgegevens:
XLned
Lakahraun EHF
Sudurlandsbraut 18
Reykjavik 108 Iceland

EIS Management, Inc.
807 W. Morse Blvd.
Suite 101
Winter Park, FL 32789

Download de algemene voorwaarden »